Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentencontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Achtergrondinformatie


Contacten op het grondvlak tussen gemeenteleden zijn van grote betekenis voor de kerk en de oecumenische verbondenheid.
Ze zijn een aanvulling op en een noodzakelijk vervolg op de oecumenische contacten van kerkleiders en deskundigen.

(citaat Herman Korteweg 1979/1990)De eerste contacten tussen kerkelijke gemeenten in de DDR en in Nederland ontstonden in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw, midden in de 'Koude Oorlog'. Pionier van dit werk was Herman Korteweg uit Oud-Beijerland.
Het ging er in die tijd om dat we over harde grenzen heen contacten onderhielden met broeders en zusters die leefden onder totaal andere politieke en maatschappelijke omstandigheden. Belangrijk was dat we aan weerszijden van het 'IJzeren Gordijn' werden geconfronteerd met de vraag:
�Hoe kunnen we kerk zijn, hoe kunnen we christen zijn in een wereld waarin dat christen-zijn, dat kerk-zijn steeds minder (maatschappelijk en politiek) relevant lijkt te worden?�

Na de 'Vreedzame Revolutie' van 1989 maken we in Oost-Duitsland en in Nederland deel uit van dezelfde maatschappelijke en politieke organisatie, de Europese Unie.
De vraag hoe we kerk kunnen zijn, hoe we christen kunnen zijn, blijft echter actueel. De nadruk van de kerkelijke gemeentecontacten is komen te liggen op verbondenheid, op onze oecumenische relatie.

Het aantal gemeentecontacten is sinds de �Vreedzame Revolutie� sterk afgenomen, al zijn er wel enkele gemeentecontacten bijgekomen. Eind 2014 zijn er nog ca. 140 Duits-Nederlandse gemeentecontacten. Ook anno 2015 kunnen we wederzijds nog heel veel van elkaar leren.

Het is goed te weten wat de kerkorde van de PKN zegt over de gemeentecontacten.
In ordinantie 8, artikel 5, is vermeld:
1. De gemeente zoekt bij vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.
2. De gemeente neemt deel aan de oecumenische arbeid ter plaatse, onder meer door mee te werken aan organisaties waarin plaatselijke kerkelijke gemeenschappen samenwerken. De gemeente neemt ook deel aan de plaatselijke raad van kerken.
3. De gemeente zoekt waar mogelijk en gewenst, oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen.